Ramai Awas Gharkul Yojana 2024 Form PDF / List | रमाई आवास घरकुल योजना फॉर्म / लिस्ट

Maharashtra Ramai Awas Gharkul Yojana Form PDF & List 2024 available, check रमाई आवास घरकुल योजना फॉर्म, लिस्ट, eligibility, benefits, registration process, application status, list of documents required, complete details here
Updated: By: 1 Comment - Leave a Comment

Maharashtra government has launched Ramai Awas Gharkul Yojana 2024 as a new housing scheme for Scheduled Caste, Neo-buddhists people. Ramai Awas Gharkul Yojana Form PDF and beneficiary list are available online at the official website. Download Ramai Avas Yojana application form PDF or apply online to get your name included in list of beneficiaries. In this article, we will tell you about the रमाई आवास घरकुल योजना फॉर्म, लिस्ट, benefits, objectives, features, eligibility, documents required and other aspects regarding the scheme.

Maharashtra Ramai Awas Yojana Latest Update

Maharashtra Social Justice Minister Dhananjay Munde on 29 November 2021 announced that under ambitious Ramai Awas Gharkul Yojana, the eligible members of Scheduled Castes and Neo-Buddhists can realize the dream of building their own house. For this purpose, the government has set the target of 1,13,571 in rural areas and 22,676 in urban areas across the state in the year 2021-22. A proposal in this regard would be approved soon.

Under Ramai Awas Yojana, most of the households have been sanctioned in Marathwada, of that, a total of 15,000 households have been sanctioned in Beed district, with 10,000 in rural areas and 5,000 in urban areas. To fulfil the dream of economically-weaker families from Scheduled Castes and Neo-Buddhists to have their own home, the government is trying to pass on the benefit of this scheme to eligible beneficiaries.

What is Maharashtra Ramai Awas Gharkul Yojana 2024

Ramai Awas Gharkul Yojana is a new housing scheme of the Maharashtra government which is popularly known as either Ramai Awas Yojana or Gharkul Yojana. Under this scheme, people from scheduled caste, neo buddhist category will be given residential homes by the government. Till December 2021, the state govt. has already provided more than 1.5 lakh houses to its SC, Nav Buddha category citizens. The state govt. of Maharashtra has set a target of providing around 51 lakh houses as per Ramai Awas Gharkul Yojana List. Any interested person can apply online at official website or download Ramai Awas Gharkul Yojana application form PDF to apply through offline method.

Ramai Awas Gharkul Yojana List 2024

रमाई या योजनेसाठी लाभार्थीची निवड ही “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011” नुसार अत्यंरत पारदर्शकपणे केली जाते. ही योजना फकत अनुसुचित जाती (SC) साठी आहे. ज्यास लाभाथीचे नाव “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011” यामध्येभ नाही परंतु ज्यान लाभार्थ्यांठना घराची आवश्यवकता आहे. अशा लाभार्थ्यीवचे नावे प्रपत्र ड मध्येर असतील तर त्याम लाभार्थीची निवड केली जाईल.
 लाभार्थीची निवड करतांना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जि.ग्रा.वि.यं. या ठिकाणी योग्यि ती कार्यवाही करुन मंजूरी देण्यावत येते

Ramai Awas Gharkul Yojana Registration Process

लाभार्थीची निवड झाल्याणनंतर लाभार्थीच्याव राहत्या घराचा [कच्चे घर] Geo Tag, Job Card Mapping, निधी वितरित करण्यावसाठी लाभार्थीचे खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्नि करुन, पंचायत समिती लाभार्थीची नावे जिल्हाd स्तररावर मान्यातेसाठी प्रस्ताववित करते. जिल्हा स्तररावरुन मान्यिता प्राप्ते लाभार्थी यांना तालुकास्त रावरुन थेट लाभ हस्तां तरण [DBT] नुसार लाभार्थीस 1 ला हप्तां दिला जातो. लाभार्थीने स्वात: च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्यातला स्वथत:च्यां अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल, यासाठी. 
कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्नस केले गेले आहेत.

घर बांधणीच्याच प्रत्येक टप्यावर Geo Tag व इतर तंत्रज्ञानाच्याा माध्य-मातून. 
प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्हात व तालुका स्तबरावरुन आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यातनुसार त्यातला 2रा, 3रा, व अंतिम हफ्ताही भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दतीने अदा केला जातो.
 लाभार्थीस मनरेगाच्या माध्यामातून 90 दिवसांचा रोजगार व त्यासाठी त्याला 18,000/- रू इतकी. रक्कम अदा केली जाते.
 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वतंत्रपणे 12,000/- रू इतकी रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते.
 वरील रुपरेषेनुसार बेघरांचे “स्वत:च्या‍ हक्काच्या घरांचे” स्वप्न पुर्ण केले जाते. 

Ramai Awas Yojana Monitoring System

रमाईच्याय बाबतीत योग्यस ते नियंत्रण राखण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने आवास सॉफट व आवास अॅप विकसित केले आहे. ज्यायमुळे योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडले जाते.
 योजनेचे सनियंत्रण जिल्हाह स्ततरावर जि.ग्रा.वि.यं. येथून व तालुका स्तजरावर पंचायत समिती या 
 यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जाते.

Objective of Ramai Awas Gharkul Yojana

There are a number of poor people in Maharashtra who are unable to construct a new house for them due to financial constaints. Most of the poor people belongs to SC or neo buddhist category. So to provide them with new houses, Maharashtra state govt. has started Ramai Awas Yojana 2024. Each one of the eligible person will be entitled to get a new home for their living under Ramai Awas Gharkul Yojana.

Maharashtra Gharkul Yojana Benefits

  • The benefit of Ramai Awas Yojana will be provided to poor people belonging to scheduled caste and nav buddha category people.
  • Under Gharkul Yojana, SC and neo-buddhist category people will be given houses from the state government.
  • All those people who wants to get new house will have to apply online for Ramai Awas Gharkul Yojana.

Eligibility / List of Documents Required for Gharkul Yojana

  • Applicant must be a permanent resident of Maharashtra state.
  • Applicant must belong to scheduled caste (SC) and neo buddhist (नव बौद्ध) category.
  • Residence Certificate
  • Aadhar Card
  • Caste Certificate
  • Mobile Number
  • Passport Size Photograph

How to Apply Online for Ramai Awas Yojana

Below is the complete procedure to apply online for Maharashtra Ramai Awas Yojana:-

STEP 1: Firstly go to the official website to apply online for Ramai Awas Yojana.

STEP 2: On reaching the official website, homepage of Ramai Awas Gharkul Yojana will open as shown below:-

Ramai Awas Yojana Apply Online
Ramai Awas Yojana Apply Online

STEP 3: On this page, you will get an option to apply online for Ramai Awas Yojana on which you can click to open a new page.

STEP 4: On the newly opened page, Ramai Awas Yojana Application Form will be displayed. Here you can enter your name, address, aadhaar card number.

STEP 5: After entering all the details, click at the “Submit” button to complete Ramai Awas Gharkul Yojana online application process.

STEP 6: Next you can go to the homepage to make Gharkul Yojana login. Enter your username, password and click at “Login” button to complete Ramai Awas Yojana login process.

How to Check Ramai Awas Yojana List

Below is the complete process to check Ramai Awas Yojana List through online mode:-

STEP 1: Firstly go to the official website to apply online for Ramai Awas Yojana.

STEP 2: On reaching the official website, homepage of Ramai Awas Gharkul Yojana will open.

STEP 3: On this page, you will get an option to check list for Ramai Awas Yojana on which you can click to open a new page.

STEP 4: On the newly opened page, Ramai Awas Yojana List will be displayed.

More details can be checked at the official website at http://zplatur.gov.in/htmldocs/DRDA/RamaiAavasYojna.html

1 thought on “Ramai Awas Gharkul Yojana 2024 Form PDF / List | रमाई आवास घरकुल योजना फॉर्म / लिस्ट”

Leave a Comment

CLOSESHARE ON: